Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Met de aankoop van toegangskaarten, goederen en cadeaubonnen accepteert de klant de volgende Algemene Voorwaarden van PHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG (hierna te noemen „aanbieder“):

1. Het aanbod op de website en via de telefoon is niet bindend. Bij bestellingen via de website en telefonisch via de hotline van de aanbieder wordt de overeenkomst bindend, evenals de betalingsplicht van de klant. De overeenkomst wordt gesloten na het aanklikken van de betreffende bestel-buttons resp. door mondelinge toezegging tegenover de telefonische medewerker. In een daarop volgende opdrachtbevestiging is de reeds voltrokken contractovereenkomst vastgelegd.

2. De aanbieder is verplicht, de bestellingen van klanten binnen de Europese Unie onder de genoemde voorwaarden te aanvaarden. Een levering naar landen buiten de Europese Unie wordt niet uitgevoerd.

3. De aanbieder heeft het recht om van de overeenkomst af te zien, indien het aantal toegangskaarten of waardebonnen niet meer toereikend is. De aanbieder is verplicht, de consument hier binnen 5 dagen over te informeren. Mocht de betaling inmiddels zijn uitgevoerd, dan is de aanbieder verplicht om het bedrag terug te betalen.

4. Wanneer de leverancier van de aanbieder ondanks de wettelijke verplichtingen de aanbieder de bestelde artikelen niet toestuurt, heeft de aanbieder het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval wordt de consument per omgaande medegedeeld, dat de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn. De reeds betaalde koopprijs wordt direct terugbetaald.

5. De consument heeft het recht om binnen 2 weken schriftelijk of door terugzending van de tickets van de overeenkomst af te zien. In dit geval zijn de kosten van de retourzending voor de consument.

6. Het retourneren van toegangskaarten en cadeaubonnen is in principe niet mogelijk. Bij services op het gebied van vrijetijdsbesteding met vastgelegde tijden of een vaste periode, met name bij de verkoop van toegangskaarten voor attractieparken en evenementen, bestaat conform § 312g II pag. 1 nr. 9 BGB (Duitse wetgeving) geen recht op herroeping en het retourneren van aankopen op afstand. Iedere bestelling is met het afsluiten van de overeenkomst bindend en verplicht tot betaling.

7. Toegangskaarten worden alleen door de aanbieder teruggenomen en terugbetaald, indien het evenement door de aanbieder zelf wordt geannuleerd. Terugname en terugbetaling van de koopprijs geschiedt in de regel alleen tot twee weken na de datum van het evenement. Bij aankoop van de toegangskaarten via de website of de hotline van de aanbieder dienen de gekochte kaarten in geval van terugzending per post verstuurd te worden aan: PHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG, Ticketing, Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl, Deutschland.

8. De terugzending van artikelen is alleen toegestaan bij ongebruikte artikelen. Waardevermindering, die is ontstaan door het in gebruik nemen van het bestelde artikel, kan door de aanbieder in rekening worden gebracht.

9. Indien niet anders overeengekomen, wordt de levering vanaf het magazijn naar het door de consument opgegeven verzendadres verstuurd. Met de overlevering van de goederen aan de door de aanbieder ingeschakelde transportondernemer worden eventuele risico’s overgedragen aan de besteller. Mededelingen over verzendtijden zijn niet bindend indien de verzendtijd niet bij wijze van uitzondering bindend is toegezegd.

10. De betaling dient direct met de bestelling te worden uitgevoerd. De levering geschiedt pas nadat het te betalen bedrag op de rekening van de aanbieder is bijgeschreven. Tickets, die via de elektronische weg verzonden worden en door de consument zelf worden geprint, zijn pas geldig nadat het volledige bedrag is betaald.

11. Wanneer de eigenaar zijn/haar toegangskaarten of cadeaubonnen verliest of deze hem afhandig worden gemaakt, dan is de aanbieder niet verplicht deze te vervangen.

12. Tot op het moment dat de volledige betaling is uitgevoerd, blijven de geleverde toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen eigendom van de aanbieder. In geval van uitblijvende betaling kunnen de toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen door de aanbieder worden teruggevorderd of, in geval van toegangskaarten of cadeaubonnen, worden geblokkeerd. In geval van het blokkeren van niet betaalde toegangskaarten en cadeaubonnen is een restitutie van kosten die ontstaan zijn na het niet reageren op betalingsherinneringen uitgesloten.

13. Het veelvuldig printen van toegangskaarten of waardebonnen of andere vormen van kopiëren voor onrechtmatig gebruik zijn verboden. De unieke barcode op de toegangskaart of de cadeaubon verliest zijn waarde direct na het scannen bij het evenementenbezoek of ingang van het park.

14. De consument dient direct na ontvangst van de toegangskaarten of cadeaubonnen, zelf te controleren of de levering overeenkomt met bestelling (met name het aantal, evenement, datum en geldigheidsduur, categorie, ticketprijs en de waarde van de cadeaubon). Duidelijke tekorten of onjuistheden dienen per omgaande, uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de toegangskaarten of cadeaubonnen, schriftelijk (brief, fax of e-mail) te worden gemeld, om de aanbieder de gelegenheid tot correctie te geven. Bij last-minute bestellingen, die minder dan tien dagen voor het evenement of de start van de geldigheidsperiode worden geplaatst, dient de klacht uiterlijk binnen twee kalenderdagen na ontvangst van de toegangskaarten per fax, e-mail of telefoon te worden ingediend. De aanbieder dient uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voor het evenement in de gelegenheid te worden gesteld, de onjuistheden te corrigeren.

15. Bij de aankoop van goederen dient de besteller binnen vier weken na ontvangst van het artikel de duidelijk te herkennen defecten te melden, anders vervalt het recht op garantie. Hiervoor geldt de datum waarop de melding bij de aanbieder is binnengekomen.

16. De aanbieder heeft het recht, meldingen die na deze periode binnenkomen, af te wijzen.

17. Wanneer er sprake is van een defect artikel, kan de besteller het artikel laten repareren of kiezen voor het laten opsturen van een nieuw exemplaar.

18. De aanbieder dient het vervangende exemplaar binnen een bepaalde periode toe te sturen. De aanbieder heeft het recht, het leveren van een nieuw exemplaar te weigeren, wanneer er buitenproportionele kosten ontstaan en er een andere vorm van vervanging mogelijk is.

19. Is de aanbieder niet bereid of niet in staat om, al dan niet binnen de termijn, aan de nalevering te voldoen, dan heeft de consument het recht om van de overeenkomst af te zien en een vermindering van de koopprijs of schadevergoeding te verlangen.

20. Bij verwaarloosbare defecten kan niet van de overeenkomst worden afgezien.

21. Bij klachten over per post verzonden toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen dient de consument het betreffende product in originele verpakking, samen met een zo gedetailleerd mogelijk beschrijving van het defect en een kopie van de factuur, terug te sturen naar de aanbieder. De originele verpakking mag niet als verzendverpakking worden gebruikt.

22. De garantieperiode voor goederen bedraagt twee jaar na ontvangst van het artikel. Dit geldt niet, wanneer de besteller de aanbieder niet tijdig over de defecten heeft geïnformeerd.

23. De aanbieder heeft het recht, alle gegevens die betrekking hebben op de aankoop van de besteller, voor de naleving van het “Bundesdatenschutzgesetz” (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) te verwerken. De persoonsgegevens van de consumenten, de eigenaren van toegangskaarten en cadeaubonnen, worden inzake de inachtneming van de gegevensbeschermingswet alleen in geautomatiseerde processen en voor de doorvoering van de overeenkomst en handelsrelatie gebruikt en verwerkt. De aanbieder heeft het recht, om voor het uitvoeren van het betaalproces, de betaalgegevens door te geven aan derden. Andere verkregen gegevens dienen uitsluitend voor interne doeleinden. Deze worden uitsluitend op anonieme wijze behandeld. De besteller draagt zijn bank of de verstrekkende creditkaartinstelling op, bij het niet voldoen van de betaling of bij tegenspraak tot betaling, de naam en het adres van de besteller door te geven aan de aanbieder of aan een van de door hem gemachtigde derden, zodat de aanbieder een geldend beroep op de besteller kan doen.

24. Het doorverkopen van toegangskaarten en cadeaubonnen (originele kaarten en door de consument te printen toegangskaarten of cadeaubonnen) tegen een hogere prijs dan de prijs verkregen bij de aanbieder, is verboden. Het zakelijk doorverkopen is niet toegestaan. Schending van deze voorwaarden leidt tot het verlies van de met de toegangskaart verbonden toegang. De toegangskaarten en cadeaubonnen verliezen hun geldigheid.

25. De consument accepteert met zijn bestelling de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van Phantasialand.

26. Met de aankoop van een toegangskaart heeft de consument het recht op eenmalige toegang tot Phantasialand of het evenement, overeenkomstig met de op de toegangskaart vermelde toegangsdatum of geldigheidsperiode. De besteller heeft hiermee recht op het gehele aanbod, dat op de betreffende dag beschikbaar wordt gesteld aan alle bezoekers van Phantasialand of het evenement.

27. Wanneer er binnen de geldige periode geen gebruik wordt gemaakt van de toegangskaarten of cadeaubonnen, dan heeft de consument geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs en kunnen deze ook niet op een andere dag gebruikt worden.

28. In geval van parkbezoek, kan de consument geen aanspraak maken op een volledige en onverstoorde werking van alle attracties in het park. Onderhoudswerkzaakheden of het uitvallen van attracties gedurende een dag gelden niet als tekortkoming. Hieruit kunnen geen schadeclaims voortvloeien. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de attracties.

29. De aanbieder behoudt zich het recht, bij evenementen en voorstellingen programma- en bezettingswijzigingen door te voeren die voor de consument, met inachtneming van het belang van de aanbieder, acceptabel zijn. Vooral bij kunstzinnige uitvoeringen zijn dergelijke wijzigingen, vaak veroorzaakt door ziekte of afwezigheid, niet altijd te vermijden. Zolang de aard of omvang van het aangekondigde evenement behouden blijft, dient u de wijzigingen te accepteren. Overige aanspraken van de consument – ongeacht uit welke rechtsgrond – uitgesloten.

30. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf zijn ontstaan; de aanbieder is niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor overige vermogensschade van de consument.

31. Is er slechts sprake van een irrelevant gebrek bij het naleven van de overeenkomst door de aanbieder, dan is er bij grove nalatigheid en beperkte schade bij niet-nakomen van de contractuele overeenkomst sprake van beperkte aansprakelijkheid. De aanbieder is niet aansprakelijk bij beperkte schade door het niet-nakomen van irrelevante contractuele overeenkomsten.

Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid en werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen die worden veroorzaakt door externe omstandigheden. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade is ontstaan na uitval of storing van het telefoonnetwerk en de stroomvoorziening. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de op internet aangegeven gegevens en voor de technische storingen van het internet.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in dringende gevallen, bijv. bij de productaansprakelijkheid, in geval van opzet, bij grove nalatigheid en bij het niet nakomen van belangrijke overeenkomsten.

32. Voor overeenkomsten met handelaars geldt Brühl als plaats van overeenkomst en rechtsgebied en geldt de Duitse wetgeving. Enkel de Duitse wetgeving is van toepassing. De plaats van overeenkomst is Brühl.

33. Indien een van de voorschriften van deze voorwaarden en andere overeenkomsten niet meer geldig zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.


Laatst gewijzigd mei 2020