Algemene Voorwaarden

Stand Oktober 2023
 
Met de aankoop van toegangskaarten, goederen en cadeaubonnen accepteert de klant de volgende Algemene Voorwaarden van PHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG (hierna te noemen „aanbieder“). De algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht of u consument, ondernemer of handelaar bent.
 1. Het aanbod op de website en via de telefoon is niet bindend. Bij bestellingen via de website en telefonisch via de hotline van de aanbieder wordt de overeenkomst bindend, evenals de betalingsplicht van de klant. De overeenkomst wordt gesloten na het aanklikken van de betreffende bestel-buttons resp. door mondelinge toezegging tegenover de telefonische medewerker. In een daarop volgende opdrachtbevestiging is de reeds voltrokken contractovereenkomst vastgelegd.
 2. De aanbieder heeft het recht om van de overeenkomst af te zien, indien het aantal toegangskaarten of waardebonnen niet meer toereikend is. De aanbieder is verplicht, de consument hier binnen 5 dagen over te informeren. Mocht de betaling inmiddels zijn uitgevoerd, dan is de aanbieder verplicht om het bedrag terug te betalen.
 3. Wanneer de leverancier van de aanbieder ondanks de wettelijke verplichtingen de aanbieder de bestelde artikelen niet toestuurt, heeft de aanbieder het recht de overeenkomst te ontbinden. In dit geval wordt de consument per omgaande medegedeeld, dat de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn. De reeds betaalde koopprijs wordt direct terugbetaald.
 4. De consument heeft het recht om binnen 2 weken schriftelijk of door terugzending van de tickets van de overeenkomst af te zien. In dit geval zijn de kosten van de retourzending voor de consument. Als u deze overeenkomst herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan, omdat u voor een  ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, hetzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u voor deze terugbetaling, kosten in rekening gebracht. Als het uw wens was om de dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan moet u ons een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met de verhouding van de reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.
 5. Het retourneren van toegangskaarten en cadeaubonnen is in principe niet mogelijk. Bij services op het gebied van vrijetijdsbesteding met vastgelegde tijden of een vaste periode, met name bij de verkoop van toegangskaarten voor attractieparken en evenementen, bestaat conform § 312g II pag. 1 nr. 9 BGB (Duitse wetgeving) geen recht op herroeping en het retourneren van aankopen op afstand. Iedere bestelling is met het afsluiten van de overeenkomst bindend en verplicht tot betaling.
 6. Toegangskaarten worden alleen door de aanbieder teruggenomen en terugbetaald, indien het evenement door de aanbieder zelf wordt geannuleerd. Terugname en terugbetaling van de koopprijs geschiedt in de regel alleen tot twee weken na de datum van het evenement. Bij aankoop van de toegangskaarten via de website of de hotline van de aanbieder dienen de gekochte kaarten in geval van terugzending per post verstuurd te worden aan: PHANTASIALAND Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG, Ticketing, Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl, Deutschland.
 7. De terugzending van artikelen is alleen toegestaan bij ongebruikte artikelen. Waardevermindering, die is ontstaan door het in gebruik nemen van het bestelde artikel, kan door de aanbieder in rekening worden gebracht.
 8. Indien niet anders overeengekomen, wordt de levering vanaf het magazijn naar het door de consument opgegeven verzendadres verstuurd. Met de overlevering van de goederen aan de door de aanbieder ingeschakelde transportondernemer worden eventuele risico’s overgedragen aan de besteller. Mededelingen over verzendtijden zijn niet bindend indien de verzendtijd niet bij wijze van uitzondering bindend is toegezegd.
 9. De betaling dient direct met de bestelling te worden uitgevoerd. De levering geschiedt pas nadat het te betalen bedrag op de rekening van de aanbieder is bijgeschreven. Tickets, die via de elektronische weg verzonden worden en door de consument zelf worden geprint, zijn pas geldig nadat het volledige bedrag is betaald.
 10. Wanneer de eigenaar zijn/haar toegangskaarten of cadeaubonnen verliest of deze hem afhandig worden gemaakt, dan is de aanbieder niet verplicht deze te vervangen.
 11. Tot op het moment dat de volledige betaling is uitgevoerd, blijven de geleverde toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen eigendom van de aanbieder. In geval van uitblijvende betaling kunnen de toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen door de aanbieder worden teruggevorderd of, in geval van toegangskaarten of cadeaubonnen, worden geblokkeerd. In geval van het blokkeren van niet betaalde toegangskaarten en cadeaubonnen is een restitutie van kosten die ontstaan zijn na het niet reageren op betalingsherinneringen uitgesloten.
 12. Het veelvuldig printen van toegangskaarten of waardebonnen of andere vormen van kopiëren voor onrechtmatig gebruik zijn verboden. De unieke barcode / QR-Code op de toegangskaart of de cadeaubon verliest zijn waarde direct na het scannen bij het evenementenbezoek of ingang van het park.
 13. De consument dient direct na ontvangst van de toegangskaarten of cadeaubonnen, zelf te controleren of de levering overeenkomt met bestelling (met name het aantal, evenement, datum en geldigheidsduur, categorie, ticketprijs en de waarde van de cadeaubon). Duidelijke tekorten of onjuistheden dienen per omgaande, uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de toegangskaarten of cadeaubonnen, schriftelijk (brief, fax of e-mail) te worden gemeld, om de aanbieder de gelegenheid tot correctie te geven. Bij last-minute bestellingen, die minder dan tien dagen voor het evenement of de start van de geldigheidsperiode worden geplaatst, dient de klacht uiterlijk binnen twee kalenderdagen na ontvangst van de toegangskaarten per fax, e-mail of telefoon te worden ingediend. De aanbieder dient uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voor het evenement in de gelegenheid te worden gesteld, de onjuistheden te corrigeren.
 14. Bij de aankoop van goederen dient de besteller binnen vier weken na ontvangst van het artikel de duidelijk te herkennen defecten te melden, anders vervalt het recht op garantie. Hiervoor geldt de datum waarop de melding bij de aanbieder is binnengekomen.
 15. De aanbieder heeft het recht, meldingen die na deze periode binnenkomen, af te wijzen.
 16. Wanneer er sprake is van een defect artikel, kan de besteller het artikel laten repareren of kiezen voor het laten opsturen van een nieuw exemplaar.
 17. De aanbieder dient het vervangende exemplaar binnen een bepaalde periode toe te sturen. De aanbieder heeft het recht, het leveren van een nieuw exemplaar te weigeren, wanneer er buitenproportionele kosten ontstaan en er een andere vorm van vervanging mogelijk is.
 18. Is de aanbieder niet bereid of niet in staat om, al dan niet binnen de termijn, aan de nalevering te voldoen, dan heeft de consument het recht om van de overeenkomst af te zien en een vermindering van de koopprijs of schadevergoeding te verlangen.
 19. Bij verwaarloosbare defecten kan niet van de overeenkomst worden afgezien.
 20. Bij klachten over per post verzonden toegangskaarten, goederen of cadeaubonnen dient de consument het betreffende product in originele verpakking, samen met een zo gedetailleerd mogelijk beschrijving van het defect en een kopie van de factuur, terug te sturen naar de aanbieder. De originele verpakking mag niet als verzendverpakking worden gebruikt.
 21. De garantieperiode voor goederen bedraagt twee jaar na ontvangst van het artikel. Dit geldt niet, wanneer de besteller de aanbieder niet tijdig over de defecten heeft geïnformeerd.
 22. De aanbieder heeft het recht, alle gegevens die betrekking hebben op de aankoop van de besteller, voor de naleving van het “Bundesdatenschutzgesetz” (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) te verwerken. 
  Met het kopen van een ticket of het boeken van een dienst van Phantasialand, zoals een hotelovernachting, een evenement, een restaurantbezoek enz. gaat de klant ermee akkoord informatie over producten van Phantasialand te ontvangen.
   
  Mocht u hiermee niet akkoord gaan, stuurt u gewoon een bericht naar info@phantasialand.de, waarin u vraagt om afmelding van de lijst.
   
  De persoonsgegevens van de consumenten, de eigenaren van toegangskaarten en cadeaubonnen, worden inzake de inachtneming van de gegevensbeschermingswet alleen in geautomatiseerde processen en voor de doorvoering van de overeenkomst en handelsrelatie gebruikt en verwerkt. De aanbieder heeft het recht, om voor het uitvoeren van het betaalproces, de betaalgegevens door te geven aan derden. Andere verkregen gegevens dienen uitsluitend voor interne doeleinden. Deze worden uitsluitend op anonieme wijze behandeld.
   
  De besteller draagt zijn bank of de verstrekkende creditkaartinstelling op, bij het niet voldoen van de betaling of bij tegenspraak tot betaling, de naam en het adres van de besteller door te geven aan de aanbieder of aan een van de door hem gemachtigde derden, zodat de aanbieder een geldend beroep op de besteller kan doen.
 23. Het doorverkopen van toegangskaarten en cadeaubonnen (originele kaarten en door de consument te printen toegangskaarten of cadeaubonnen) tegen een hogere prijs dan de prijs verkregen bij de aanbieder, is verboden. Het zakelijk doorverkopen is niet toegestaan. Schending van deze voorwaarden leidt tot het verlies van de met de toegangskaart verbonden toegang. De toegangskaarten en cadeaubonnen verliezen hun geldigheid.
 24. De consument accepteert met zijn bestelling de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van Phantasialand.
 25. Met de aankoop van een toegangskaart heeft de consument het recht op eenmalige toegang tot Phantasialand of het evenement, overeenkomstig met de op de toegangskaart vermelde toegangsdatum of geldigheidsperiode. De besteller heeft hiermee recht op het gehele aanbod, dat op de betreffende dag beschikbaar wordt gesteld aan alle bezoekers van Phantasialand of het evenement.
 26. Wanneer er binnen de geldige periode geen gebruik wordt gemaakt van de toegangskaarten of cadeaubonnen, dan heeft de consument geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs en kunnen deze ook niet op een andere dag gebruikt worden.
 27. In geval van parkbezoek, kan de consument geen aanspraak maken op een volledige en onverstoorde werking van alle attracties in het park. Onderhoudswerkzaakheden of het uitvallen van attracties gedurende een dag gelden niet als tekortkoming. Hieruit kunnen geen schadeclaims voortvloeien. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de attracties.
 28. De aanbieder behoudt zich het recht, bij evenementen en voorstellingen programma- en bezettingswijzigingen door te voeren die voor de consument, met inachtneming van het belang van de aanbieder, acceptabel zijn. Vooral bij kunstzinnige uitvoeringen zijn dergelijke wijzigingen, vaak veroorzaakt door ziekte of afwezigheid, niet altijd te vermijden. Zolang de aard of omvang van het aangekondigde evenement behouden blijft, dient u de wijzigingen te accepteren. Overige aanspraken van de consument – ongeacht uit welke rechtsgrond – uitgesloten.
 29. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf zijn ontstaan; de aanbieder is niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor overige vermogensschade van de consument.
 30. Is er slechts sprake van een irrelevant gebrek bij het naleven van de overeenkomst door de aanbieder, dan is er bij grove nalatigheid en beperkte schade bij niet-nakomen van de contractuele overeenkomst sprake van beperkte aansprakelijkheid. De aanbieder is niet aansprakelijk bij beperkte schade door het niet-nakomen van irrelevante contractuele overeenkomsten.
   
  Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid en werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten.
   
  De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen die worden veroorzaakt door externe omstandigheden. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade is ontstaan na uitval of storing van het telefoonnetwerk en de stroomvoorziening. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de op internet aangegeven gegevens en voor de technische storingen van het internet.
   
  De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in dringende gevallen, bijv. bij de productaansprakelijkheid, in geval van opzet, bij grove nalatigheid en bij het niet nakomen van belangrijke overeenkomsten.
   
 31. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als u de bestelling als consument heeft gedaan en uw gewone verblijfplaats op het moment van uw bestelling in een ander land is, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de rechtskeuze in zin 1.
 32. Voor overeenkomsten met handelaars geldt Brühl als plaats van overeenkomst en rechtsgebied en geldt de Duitse wetgeving. Enkel de Duitse wetgeving is van toepassing. De plaats van overeenkomst is Brühl.
   
  Voor het overige gelden voor de plaatselijke en internationale jurisdictie de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 33. De EU-commissie heeft een internetplatform in het leven geroepen voor het online bijleggen van geschillen. Het platform dient als punt voor het buitengerechtelijk bijleggen van geschillen over contractuele verplichtingen die voortkomen uit online verkoopcontracten. Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Wij zijn noch bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie.
 34. Indien een van de voorschriften van deze voorwaarden en andere overeenkomsten niet meer geldig zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Entree- en gebruiksvoorwaarden

Versie: april 2024
 
Onderstaand betreft een deel uit de bedrijfs- en huisregels van Phantasialand
 
 1. Met de aankoop van een toegangsbewijs en het betreden van PHANTASIALAND erkent de bezoeker de volgende entree- en gebruiksvoorwaarden.
 2. De entreekaart geeft de bezoeker het recht om PHANTASIALAND tijdens de openingstijden te betreden (de actuele openingstijden zijn bij de kassa´s en toegangen opgehangen). Bij het verlaten van het park verliest de entreekaart haar geldigheid. Bij voortijdige sluiting van PHANTASIALAND, bijvoorbeeld in het voor- of naseizoen of door slechte weersomstandigheden, bestaat geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de entreegelden.
 3. De bezoeker is verplicht de entreekaart op verzoek van het personeel te tonen. Wie niet in het bezit is van een geldig entreebewijs, is verplicht een eenmalige vergoeding van € 100 te betalen. Bezoekers die trachten zich gratis toegang te verschaffen, of die zich schuldig maken aan huisvredebreuk worden strafrechtelijk vervolgt. Elke bezoeker is verplicht tijdens het bezoek aan het park volledig gekleed te zijn en schoenen te dragen.
 4. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door personen die meerderjarig zijn. De meerderjarige in kwestie is verantwoordelijk voor het kind jonger dan 12 jaar. Tijdens het bezoek van een groep kinderen dient de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig te gedragen. De begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep, alsmede eventuele schades te vermijden en de veiligheid in het oog te houden.
 5. De bezoekers kunnen en mogen zich in PHANTASIALAND vrij bewegen, mits zij de aanwijzingen van het personeel en de borden opvolgen. Het is niet toegestaan de wandelwegen te verlaten en/of buiten het bezoekersgebied te treden. Honden zijn in het park toegestaan, mits aangelijnd, maar worden niet toegelaten tot de attracties en shows. Tijdelijke uitval van één of meerdere attracties geeft geen recht op terugbetaling of korting op een deel van de toegangsprijs.
 6. Het betreden van PHANTASIALAND geschiedt op eigen risico. De bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen, zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Daarnaast dient de bezoeker bij het in- en uitstappen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

  Bezoekers gaan ermee akkoord dat medewerkers van PHANTASIALAND bij het betreden van het pretpark de inhoud van meegebrachte tassen, rugzakken en andere zaken controleren. Uit veiligheidsoverweging is het meenemen van glas of glazen flessen, steekwapens, scherpe materialen en andere gevaarlijke materialen niet toegestaan. Het meenemen van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten is niet toegestaan.

  Indien dit nodig wordt geacht, voeren wij eveneens een personencontrole door. Dit met oog op uw eigen veiligheid. Om deze procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u om uw begrip en medewerking. Meer informatie
 7. Honden zijn onder de volgende voorwaarden toegestaan in Phantasialand: honden dienen, conform de wet in Noordrijn-Westfalen, overal in het park aangelijnd te zijn. U bent verplicht de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en daarvoor zelf het nodige mee te nemen. Honden zijn in attracties, shows en restaurants niet toegestaan. Geleidehonden zijn toegestaan in shows en restaurants, maar mogen niet onbegeleid zijn. Geleidehonden moeten als zodanig herkenbaar zijn. U dient daarvoor een geldig bewijs te kunnen overhandigen. Gevaarlijke honden, zoals vastgesteld in de wet “Landeshundegesetz” Noordrijn-Westfalen, zijn niet toegestaan in het park. Onder deze wet vallen onder andere de rassen American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier en kruisingen tussen deze of met andere rassen. Andere huisdieren dan honden zijn niet toegestaan in het park.
 8. Door weersomstandigheden (regen, ijzel, natuurlijke sneeuwval, etc.) kan het in het park glad worden. Ook door gebruik van kunstsneeuw en winterdecoratie tijdens het winterseizoen,kan het in het park glad worden, in het bijzonder in de delen waar de winter- en sneeuwattracties zijn opgebouwd! Gasten worden er op gewezen, noodzakelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen in het park. U wordt verzocht de aanwijzingen in het park (bijvoorbeeld afgesloten gebieden) op te volgen, stevige schoenen te dragen, niet te rennen en bijv. leuningen te gebruiken bij het traplopen. Het Maanmeer (Mondsee) en andere watervlakten in het park mogen ook wanneer het vriest niet worden betreden. Indien er schade ontstaat doordat de aanwijzingen in het park en/of van het personeel niet worden opgevolgd, wordt de schade op de veroorzaker verhaald.
 9. Voor het filmen en fotograferen voor commerciële doeleinden is toestemming van het management vereist. Het is niet toegestaan om tijdens showvoorstellingen foto’s met flits te maken; filmen voor privédoeleinden is ook niet toegestaan. We raden gasten die niet gefilmd of gefotografeerd willen worden in Phantasialand aan de filmzones te vermijden en in geval van twijfel de verantwoordelijke Phantasialand-medewerker of het filmteam te informeren. Anders gaan we ervan uit dat de opnames in het openbaar gebruikt kunnen worden.
 10. Film en foto: het is niet toegestaan te filmen of te fotograferen in onze attracties of tijdens onze shows. Ook aan het lichaam bevestigde GoPros, aan selfiesticks of aan de hand bevestigde camera's zijn niet toegestaan. Losse voorwerpen mogen niet verborgen worden of in de hand gehouden worden.

  Bij betreding van de attracties behoudt Phantasialand zich het recht voor om van inzittenden foto- en video-opnamen te maken en op te slaan, op beeldschermen te vertonen of te verkopen, zonder dat inzittenden hiervoor een vergoeding ontvangen.
 11. PHANTASIALAND is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Uitzondering daarop zijn opzettelijke handelingen. In dat geval moeten klachten bij de administratie worden ingediend vóór het verlaten van het parkterrein; latere klachten worden niet aanvaard.
 12. PHANTASIALAND is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 13. Alleen kinderen jonger dan 12 jaar mogen gebruik maken van de kinderspeeltuinen en doen dit op eigen risico.
 14. Voor de bescherming en veiligheid van jonge bezoekers onder de 18 jaar verkoopt PHANTASIALAND alleen alcohol aan personen die meerderjarig zijn.
 15. Voor de bescherming en veiligheid van alle bezoekers is het gebruik van cannabis en producten die cannabis bevatten verboden in heel PHANTASIELAND.
 16. Wie andere bezoekers lastigvalt, het park buiten de aanwijzingen om betreedt, de aanwijzingen van het personeel in de wind slaat of op een andere manier storend in het park aanwezig is, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van de entreeprijs de toegang worden ontzegd en uit PHANTASIALAND worden verwijderd. 
 17. De bezoeker is verplicht de kosten voor schade, welke is ontstaan door vertoon van het in artikel 11 genoemde gedrag, te vergoeden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die door hun kinderen is veroorzaakt.
 18. PHANTASIALAND Brühl registreert de locatiecodes op de kentekenplaten van voertuigen die naar het park rijden. Er worden geen individuele kentekennummers van de voertuigen van de bezoekers opgeslagen. Het signaal van de camera's wordt in het lokale geheugen geanonimiseerd en vervolgens onmiddellijk gewist.