Privacyverklaring

Phantasialand
Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG

Phantasialand
Verwaltungsgesellschaft mbH
 
Phantasialand
Gastronomie GmbH
 
Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de aard, de omvang en het doel van het verwerken van persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsook externe online aanwezigheid, bijvoorbeeld ons sociale media profiel (gezamenlijk hierna te noemen "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, zoals bijv. "verwerken" of "verantwoordelijke" verwijzen we naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

TOEPASSINGSGEBIED
De volgende informatie heeft betrekking op en geldt voor de hieronder genoemde domeinen en mobiele applicaties.
Tot onze websites (online aanwezigheid) behoren de domeinen:
www.phantasialand.nl en de daaraan gekoppelde sub-domeinen, zoals bijv. www.immersion-phantasialand.de en www.shop.phantasialand.de
Tot onze mobiele apps behoren:
https://itunes.apple.com/de/app/phantasialand/id1320768629?mt=8 (iTunes)
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.phantasialand (PlayStore)

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS
- Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijv. ingevoerde teksten, foto’s, video’s).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van bezoek).
- Meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het apparaat, IP-adressen).

CATEGORIEËN BETROKKEN PERSONEN
Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (in het vervolg verwijzen we naar de betrokken personen als "gebruikers").

DOEL VAN DE VERWERKING
- Ter beschikking stellen aan het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Beveiligingsmaatregelen.
- Meten van de reikwijdte/marketing.
 
GEBRUIKTE TERMEN
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
"Verwerking" is elk(e) al dan niet via geautomatiseerde procedés uitgevoerde bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke soort verwerking van gegevens.
"Pseudonimisering" het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
"Profilering" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
Onder "verantwoordelijke" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan verstaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
"Opdrachtverwerker" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die/dat, in opdracht van de verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.
 
RELEVANTE RECHTSGRONDSLAGEN
Overeenkomstig Art. 13 AVG, informeren we u over de juridische basis van onze gegevensverwerking. Tenzij de rechtsgrondslag in de privacyverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6, lid 1, punt a en Art. 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten en het doorvoeren van contractuele maatregelen, alsook het reageren op vragen, is Art. 6, lid 1, punt b AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6 deel 1c AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is Art. 6, lid 1, punt f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereist, geldt Art. 6, lid 1, punt d AVG als rechtsgrondslag.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Om te zorgen voor een beschermingsniveau dat past bij alle risico’s, zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen, overeenkomstig Art. 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de soort, de omvang, de omstandigheden en de doelstellingen van het verwerken, evenals met de mogelijke impact en ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Tot de maatregelen behoren met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, evenals het oproepen, invoeren, openbaar maken, ter beschikking stellen en scheiden. We hebben ook procedures ingesteld, die moeten garanderen dat betrokkenen gebruik kunnen maken van hun rechten, gegevens kunnen laten wissen en het lekken van gegevens voorkomen kan worden. Verder heeft de veiligheid van persoonlijke gegevens al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures prioriteit, volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen (Art. 25 AVG).

SAMENWERKING MET EXTERNE VERWERKERS EN DERDE PARTIJEN
Als we in het kader van onze verwerking aan andere personen en bedrijven (externe verwerkers of derde partijen) gegevens bekendmaken, verzenden of er op een andere manier toegang tot verlenen, dan gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan een derde partij, zoals betalingsdienstaanbieders, overeenkomstig Art.b6, lid 1, punt b AVG, noodzakelijk is om aan de verplichtingen van het contract te voldoen), als u heeft ingestemd, er een wettelijk bevel voorligt, of op basis van een voor ons legitiem belang (bijv. het gebruik door functionarissen, webhosts, enz.).
Als wij derde partijen de opdracht verstrekken om gegevens te verwerken op basis van een zogenoemd "verwerkingscontract", dan gebeurt dat overeenkomstig Art. 28 AVG.

OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN
Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)), of als dit gebeurt in het kader van het gebruikmaken van de diensten van derde partijen, of door openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derde partijen, dan gebeurt dit alleen als het nodig is om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting, of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemming, verwerken we de gegevens alleen in een derde land – of laten we ze daar verwerken - overeenkomstig de speciale voorwaarden van Art. 44 e.v. AVG. Dit betekent, dat de verwerking bijv. op basis van specifieke waarborgen wordt uitgevoerd, zoals een officieel erkend kader, dat overeenkomt met het EU-niveau van privacybescherming (bijv. voor de VS door het "Privacy Shield") of door de eerbiediging van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenoemde "modelovereenkomsten").
 
RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN
U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verlangen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens en inzage te verkrijgen in deze gegevens, alsook verdere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig Art. 15 AVG.
U heeft, overeenkomstig Art. 16 AVG, het recht op aanvulling van de u betreffende persoonsgegevens, of te verlangen dat de u betreffende, onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd.
U heeft, overeenkomstig Art. 17 AVG, het recht om te verlangen dat de u betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist, of – als alternatief – overeenkomstig Art. 18 AVG, te verlangen dat het verwerken van de gegevens wordt beperkt.
U heeft het recht om te verlangen, dat u de u betreffende gegevens, die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, overeenkomstig Art. 20 AVG, verkrijgt en te eisen dat ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
Voorts heeft u, overeenkomstig Art. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 
HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om gegeven toestemmingen, overeenkomstig Art. 7, lid 3 AVG, met onmiddellijke ingang – voor toekomstig gebruik – in te trekken.
 
RECHT VAN BEZWAAR
U kunt, overeenkomstig Art. 21 AVG, op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens. Het bezwaar kan met name gericht worden tegen het verwerken van de gegevens voor het toezenden van rechtstreekse reclame.
 
COOKIES EN RECHT VAN BEZWAAR BIJ RECHTSTREEKSE RECLAME
"Cookies" zijn kleine bestanden, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie is primair bedoeld om de informatie over een gebruiker (bijv. het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod op te slaan. Tijdelijke cookies, of "session-cookies" of "transiente cookies", zijn cookies die weer worden verwijderd op het moment dat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bijv. de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel, of een inlogstatus worden opgeslagen. "Permanent" of "persistent" worden cookies genoemd, die bewaard blijven, zelfs nadat de browser is afgesloten. Zo kan bijv. de inlogstatus worden opgeslagen, als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen in zo’n cookie de voorkeuren van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmetingen of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies, die worden aangeboden door andere providers dan de verantwoordelijke die het online aanbod beheert (overigens, als alleen dit soort cookies voorkomt, dan worden ze "first-party cookies" genoemd).
We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en verduidelijken dit in de context van onze privacyverklaring.
Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, dan wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden, is te vinden bij een groot aantal diensten, met name in het geval van trackings, die op de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Verder kan het opslaan van cookies worden bereikt, door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houdt u er rekening mee, dat in die gevallen niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

WISSEN VAN GEGEVENS
De door ons verwerkte gegevens worden, overeenkomstig Art. 17 en 18 AVG, gewist of beperkt in hun verwerking. Tenzij uitdrukkelijk anders in deze privacyverklaring vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze niet langer meer nodig zijn waarvoor ze bedoeld waren en het verwijderen niet in strijd is met de wettelijke opslagvereisten. Worden de gegevens niet verwijderd, omdat ze voor andere en legitieme doeleinden vereist zijn, dan wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent, dat gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die moeten worden bewaard om commerciële of fiscale redenen.
Volgens wettelijke vereisten in Duitsland, geldt opslag in het bijzonder voor 10 jaar, overeenkomstig §§ 147 lid 1 (Belastingwet), 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, administratie, managementrapporten, boekhouddocumenten, handelsboeken, voor belastingheffing relevante documenten, enz.) en 6 jaar, overeenkomstig § 257 lid 1 nrs. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven).

BEDRIJFGERELATEERDE VERWERKING
Daarnaast verwerken we
- Contractgegevens (bijv. onderwerp, looptijd, klantcategorie).
- Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakenpartners, met het oog op het verlenen van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.
 
ORDERVERWERKING IN DE ONLINE SHOP EN KLANTACCOUNT
We verwerken de gegevens van onze klanten tijdens de bestelprocessen in onze onlinewinkel, om het kiezen en bestellen van de geselecteerde producten en diensten, evenals het betalen, leveren of uitvoeren ervan, mogelijk te maken.
Tot de verwerkte gegevens behoren voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens en betalingsgegevens. Tot de bij de verwerking betrokken personen behoren onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. Het verwerken wordt uitgevoerd voor het verlenen van contractuele diensten in de context van het beheer van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Hierbij gebruiken we session-cookies, voor het opslaan van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies, voor het opslaan van de inlogstatus.
Het verwerken vindt plaats overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt b (uitvoering van ordertransacties) en c (wettelijk verplichte archivering) AVG. Daarbij is de als 'verplicht' aangemerkte informatie voor de motivering en uitvoering van het contract vereist. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derde partijen, in het kader van de verplichte uitlevering of betaling, of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt, als dat nodig is voor het uitvoeren van het contract (bijv. op verzoek van de klant, bij aflevering of betaling).
Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount maken, waarin ze met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie, worden de gebruikers op de hoogte gesteld van de verplicht door te geven informatie. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud van noodzakelijke bewaring om redenen van commerciële of fiscale aard, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt c AVG. Informatie in het klantaccount blijft tot het moment van wissen bewaard en wordt in het geval van een wettelijke verplichting gearchiveerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om bij opzegging hun gegevens voor het einde van het contract te veilig te stellen.
Als onderdeel van de registratie en herregistratie en bij gebruikmaking van onze online services, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsook op de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het vorderen van onze claims of als er een wettelijke verplichting is overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt c AVG.
Wissen vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak om de gegevens te bewaren wordt om de drie jaar gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens na afloop van de genoemde termijnen (einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingwetgeving (10 jaar)) gewist.

EXTERNE BETALINGSDIENSTAANBIEDERS
We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders. De gebruikers kunnen via de platforms van deze aanbieders hun betalingstransacties uitvoeren (bijv. met een link naar de privacyverklaring)
 
PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full),
Visa (https://www.visa.de/datenschutz),
Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html),
American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)
iDeal (https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/)
 
Als onderdeel van het uitvoeren van contracten, zetten we de betalingsdienstaanbieders in op basis van Art. 6, lid 1, punt b AVG. Voorts zetten we externe betalingsdienstaanbieders in op basis van ons legitiem belang, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt b AVG, om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te bieden.
Tot de gegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieders behoren gegevens, zoals bijv. de naam en het adres, bankgegevens, zoals bijv. rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlebedragen, evenals contractbedragen en gegevens over ontvangers. Deze informatie is vereist om de transacties uit te kunnen voeren. De ingevoerde gegevens worden echter uitsluitend door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent, dat wij geen account- of creditcardgegevens ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatief advies over de betaling. Eventueel kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietcontrole. Hiervoor verwijzen we naar de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsdienstaanbieders.
Voor de betalingstransacties gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieders, die via hun respectieve websites of transactie-apps kunnen worden ingezien. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken, om inzage te krijgen in uw opgeslagen gegevens en voor andere rechten die u als betrokkene heeft.

ADMINISTRATIE, FINANCIËLE BOEKHOUDING, KANTOORORGANISATIE, CONTACTMANAGEMENT
We verwerken gegevens in het kader van de administratieve taken en organisatie van ons bedrijf, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens als die we verwerken voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen. De verwerkingsgrondslagen worden gevormd door Art. 6, lid 1, punt c AVG, Art. 6, lid 1, punt f AVG. Verwerking geldt voor klanten, geïnteresseerde partijen, zakelijke partners en websitebezoekers. Doel en belang van de verwerking zijn administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, gegevensarchivering, ofwel: zaken die ervoor moeten zorgen dat we onze zakelijke taken kunnen uitvoeren en onze diensten kunnen verlenen. Het wissen van de gegevens, met het oog op contractuele verplichtingen en communicatie over het contract, komt overeen met de bij deze verwerkingsactiviteiten genoemde informatie.
We openbaren of verzenden hierbij gegevens aan de financiële administratie, consultants, zoals belastingadviseurs of accountants, en aan andere exploitanten en betalingsdienstaanbieders.
Daarnaast slaan we, in het kader van onze bedrijfsbelangen, informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijv. voor later contact. Deze, over het algemeen bedrijfgerelateerde gegevens, slaan we permanent op.

BEDRIJFSANALYSE EN MARKTONDERZOEK
Voor een goede economische bedrijfsvoering, om trends in de markt te kunnen herkennen en op de hoogte te zijn van wensen van partners en gebruikers, analyseren we de beschikbare gegevens voor zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. We verwerken hierbij voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van Art. 6, lid 1, punt f AVG, waarbij de betrokken personen bestaan uit contractuele partners, geïnteresseerde partijen, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod.
De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsanalyse, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we de profielen van geregistreerde gebruikers voorzien van informatie, bijv. welke diensten hen zijn aangeboden. Deze analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, ons aanbod te optimaliseren en het bedrijfseconomisch resultaat te vergroten. De analyses zijn uitsluitend bedoeld om door ons te worden gebruikt en worden niet extern geopenbaard, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.
Zijn deze analyses of profielen persoonsgericht, dan worden ze verwijderd of geanonimiseerd, op het moment dat de gebruiker opzegt, of anders twee jaar na het sluiten van het contract. Overigens worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem opgesteld.

REGISTRATIEFUNCTIE
Gebruikers kunnen in onze webshop (www.shop.phantasialand.de) een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie, wordt aan de gebruikers verteld wat de noodzakelijke, verplichte informatie is en deze wordt, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt b AVG, verwerkt om het gebruikersaccount te creëren. Tot de verwerkte gegevens behoren met name de inloginformatie (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruikersaccount en het doel ervan.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om per e-mail op de hoogte gebracht te worden over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals bijv. technische wijzigingen. Hebben gebruikers hun gebruikersaccount opgezegd, dan worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht voor bestaat. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers, om bij opzegging hun gegevens voor het einde van het contract te zeker te stellen. We hebben het recht om onherroepelijk alle gebruikersgegevens te verwijderen die gedurende de looptijd van het contract zijn opgeslagen.
Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsook op de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het vorderen van onze claims of als er een wettelijke verplichting is, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt c AVG. De IP-adressen worden op z’n laatst na 7 dagen geanonimiseerd of gewist.

CONTACT
Neemt u contact met ons op (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), dan wordt de informatie van de gebruiker, voor het verwerken en afwikkelen van het contactverzoek, verwerkt overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt b AVG. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer-Relationship-Management System ("CRM-systeem") of in een vergelijkbaar opslagsysteem.
We verwijderen de aanvragen op het moment dat ze niet langer meer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de gegevens te bewaren om de twee jaar. Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

NIEUWSBRIEF
Met de volgende informatie informeren we u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals over de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie, alsook over uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
Inhoud van de nieuwsbrief: we sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met commerciële informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van de inschrijving concreet wordt omschreven, is deze omschrijving bindend voor de toestemming van de gebruiker. Overigens bevat onze nieuwsbrief informatie over onze diensten en ons bedrijf.
Double-opt-in en logging: registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent, dat u na registratie een e-mail ontvangt, waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is bedoeld, om ervoor te zorgen dat niemand zich kan registreren met een ander e-mailadres. De registratie voor de nieuwsbrief wordt vastgelegd in een protocol, om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van het aanmeld- en het bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Ook worden wijzigingen van uw bij de verzendserviceprovider opgeslagen gegevens, geregistreerd.
Het verzenden van de nieuwsbrief en de eraan verbonden prestatiemeting is gebaseerd op toestemming van de ontvangers, overeenkomstig Art. 6, lid 1,punt a, Art. 7 AVG, i.c.m. § 7, lid 2 nr. 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – Duitse Wet tegen oneerlijke mededinging) of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze rechtmatige belangen met betrekking tot direct marketing, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt f AVG, i.c.m. § 7, lid 3 UWG.
Het vastleggen van het registratieproces in een protocol is gebaseerd op onze legitieme belangen, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt f AVG. Ons belang is gelegen in het toepassen van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel onze bedrijfsbelangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons ook toestaat, om verleende toestemmingen te bewijzen.
Opzeggen/Intrekken - u kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Klik op de volgende link om toezending van de nieuwsbrief te beëindigen:
 
Nieuwsbrief opzeggen
 
Bovendien treft u deze link ook telkens aan aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de opgegeven e-mailadressen voor een periode van maximaal drie jaar na opzegging opslaan voordat we ze wissen, op basis van ons legitiem belang, dat we gegeven toestemmingen moeten kunnen bewijzen. Het verwerken van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om de gegevens te wissen is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd de eerdere toestemming wordt bevestigd.

NIEUWSBRIEF – VERZENDPROVIDER
De nieuwsbrief wordt verstuurd via de verzendprovider CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland. Het privacybeleid van de verzendprovider kan hier worden bekeken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De verzendprovider wordt ingezet op basis van onze legitieme belangen, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt f AVG en een overeenkomst voor contractverwerking, overeenkomstig Art. 28 lid 3 zin 1 AVG.
De verzendprovider mag de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken - dat betekent, zonder toewijzing aan een gebruiker – voor het optimaliseren of het verbeteren van de eigen diensten, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzendprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf berichten te sturen, of om de gegevens door te geven aan derde partijen.

NIEUWSBRIEF - RESULTAATMETING
De nieuwsbrieven bevatten een zogenoemd "webbeacon". Dat is een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van onze server, of - als we gebruikmaken van de diensten van een verzendprovider– van diens server. Het beacon verzamelt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van openen.
Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van de services, aan de hand van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgewoonten, op basis van hun leeslocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Met de statistische onderzoeken wordt ook bekeken óf de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan vanwege technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief, maar het is noch ons doel, noch dat van de verzendprovider - indien we gebruikmaken van diens diensten - om individuele gebruikers te observeren. De gegevens helpen ons veel meer om inzicht te krijgen in de leesgewoonten van onze gebruikers en onze inhoud op basis hiervan aan hen aan te passen, of om zo verschillende inhoud te kunnen verzenden, overeenkomstig de interesses van onze gebruikers.

HOSTING EN VERZENDEN VAN E-MAIL
De hostingdiensten die wij gebruiken, zijn bedoeld om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, verzenden van e-mail, beveiliging en technisch onderhoud; dit alles gebruiken we om dit online aanbod te kunnen realiseren.
Hier verwerken wij - of onze hostingprovider - bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod, op basis van ons legitieme belang van een efficiënt en veilig aanbieden van dit online aanbod, overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt f AVG, i.c.m. Art. 28 AVG (Afsluiten verwerkingscontract).

VERZAMELEN VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBESTANDEN
Wij - of onze hostingprovider – verzamelen, op basis van ons legitieme belang overeenkomstig Art. 6, lid 1, punt f AVG, gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenoemde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de opgeroepen webpagina, het bestand, de datum en het tijdstip van oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding over het succesvol ophalen, het browsertype plus versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de Referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
Logfile-informatie wordt, om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken), gedurende maximaal 30 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens, die voor bewijsdoeleinden langer moeten worden bewaard, hoeven niet te worden gewist tot het moment van definitieve opheldering van het incident.

GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager is een methode, waarmee we zogenoemde websitetags kunnen beheren via één interface (en zo bijv. Google Analytics en andere Google-marketingservices aan ons online aanbod kunnen koppelen). De tagmanager (die de tags implementeert) verwerkt zelf geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van de gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over de services van Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

GOOGLE ANALYTICS
Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod, overeenkomstig Art. 6, lid 1 AVG) maken we gebruik van de diensten van Analytics, een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, en biedt daardoor de garantie, dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google zal deze informatie, in onze opdracht, toepassen om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten in dit online aanbod en om ons extra diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. Daarbij kunnen, op basis van de verwerkte gegevens, pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.
We gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent, dat Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het IP-adres van de gebruikers inkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens die door Google worden verstrekt samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen, door dit in de browsersoftware aan te geven; gebruikers kunnen ook voorkomen dat door de cookie verzamelde gegevens en de aan hun gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door een browser plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over het privacybeleid van Google, over instellingsmogelijkheden en de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen, kunt u vinden in de privacyverklaring van Google   (https://policies.google.com/technologies/ads) alsook in de instellingen voor het afbeelden van commerciële aanbiedingen door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
De persoonsgegevens van gebruikers worden na 26 maanden gewist of geanonimiseerd.
 
GOOGLE REMARKETING
De aanbieder gebruikt op de website de re-marketing (of "gelijke doelgroepen"-functie) van Google Inc. ("Google"). Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht benaderen, met gepersonaliseerde op hun interesses gebaseerde advertenties, op het moment dat zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, welke de basis vormt voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google in de browsers van de bezoekers van de website een klein bestandje op met een reeks getallen. Via dit getal worden websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Bezoekt u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk, dan krijgt u advertenties te zien, die naar grote waarschijnlijkheid verband houden met eerder door u bekeken producten en informatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen, door via onderstaande link de plug-in te downloaden en te installeren, die daar wordt verstrekt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ook het gebruik van cookies door derde partijen kunt u uitschakelen, door naar de de-activeringspagina van het netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie over Google re-marketing en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

GOOGLE ADWORDS & CONVERSION-TRACKING
We maken gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords"  en, als onderdeel van Google AdWords, van Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Klikt u op een door Google gekoppelde advertentie, dan wordt op uw computer een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als u bepaalde internetpagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, dan zien Google en wij dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. Hierdoor worden de klanten op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en vervolgens is omgeleid naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.
Als u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u het gebruik blokkeren, door het installeren van cookies te voorkomen via een instelling in uw browsersoftware (de-activeringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken. Meer informatie hierover en over het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/
We wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verwerken van door Google over u verzamelde gegevens, op de hierboven omschreven manier en voor de hierboven omschreven doeleinden.

FACEBOOK-PIXEL, CUSTOM AUDIENCES, FACEBOOK-CONVERSION & FACEBOOK REMARKETING/RETARGETING
Binnen ons online aanbod gebruiken we, op basis van ons legitiem belang in analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenoemde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , VS, of, als u in de EU actief bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, en biedt daardoor de garantie, dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook om te beginnen mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod te kwalificeren als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zgn. "Facebook-ads"). We zetten Facebook-pixels dan ook in om de door ons gekoppelde Facebook-ads uitsluitend aan de Facebookgebruikers te tonen, die ook een daadwerkelijk belang hebben bij ons online aanbod, of die beschikken over bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, wat kan worden afgeleid van de bezochte websites), die we doorsturen naar Facebook (zogenoemde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-ads aansluiten bij de potentiële interesses van gebruikers en niet storend werken. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook inzicht krijgen in de effectiviteit van Facebook-ads en dit gebruiken voor statistisch onderzoek en marktonderzoek, waarbij we kunnen zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-ad verder geleid worden naar onze website (zgn. "conversie").
Op onze pagina zijn re-marketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. Op het moment dat u onze pagina's bezoekt, maken de re-marketing-tags een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Die informatie kunnen wij weer gebruiken voor het plaatsen van Facebook-ads. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en van het mogelijke gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Wilt u niet dat uw gegevens worden verzameld via Custom Audience, dan kunt u Custom Audience hier deactiveren.
Het verwerken van de gegevens door Facebook heeft plaats in het kader van de richtlijnen voor datagebruik van Facebook. Algemene informatie over de plaatsing van Facebook-ads vindt u in de richtlijnen voor datagebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Gedetailleerde informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Help-sectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen plaatsing van de Facebook Pixel en het gebruiken van uw gegevens voor het weergeven van Facebook-ads. Om in te kunnen stellen, welke soorten advertenties u op Facebook wilt zien, gaat u naar de door Facebook ingestelde pagina en volgt u de instructies voor het instellen van gebruikergerelateerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk. D.w.z. dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van cookies voor bereikmetingen en promotionele doeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/ keuzes) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

TIKTOK PIXEL
Binnen ons online aanbod valt de zogenaamde "TikTok-pixel" het sociale netwerk TikTok, dat wordt beheerd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ("TikTok").
Met behulp van de TikTok-pixel maakt TikTok het enerzijds mogelijk om u als bezoeker van onze online aanbiedingen als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "TikTok-Ads") aan te merken. Daarom gebruiken we de TikTok-pixel om de TikTok-Ads alleen aan die TikTok-gebruikers te tonen die ook daadwerkelijk interesse hebben in onze aanbiedingen of die bepaalde overeenkomende interesses hebben (bv. in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites), die we uitzenden naar TikTok (het zogenaamde "aangepaste publiek"). Met behulp van de TikTok-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze TikTok advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend zijn. Met behulp van de TikTok-pixel kunnen we de effectiviteit van de TikTok advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden inzetten en zien of gebruikers worden doorverwezen naar onze website, nadat ze op een TikTok advertentie hebben geklikt. (zogenaamde "conversie").
De verwerking van gegevens door TikTok wordt uitgevoerd binnen het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van TikTok. Dienovereenkomstig worden algemene opmerkingen beschreven over de weergave van TikTok-advertenties, in het TikTok datagebruikbeleid. Speciale informatie en details over de TikTok pixel en hoe het werkt kan worden gevonden in de hulpsectie van TikTok.
Het gebruik van de TikTok-pixel en de opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a "DSGVO".
Voor de verwerking van gegevens, waarvoor TikTok als opdrachtgevende gegevensverwerker optreedt, hebben we een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens met TikTok afgesloten, waarbij we TikTok verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
U kunt bezwaar maken tegen het vastleggen van uw gegevens door de TikTok-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van TikTok-Ads. U kunt een opt-out optie vinden in ons cookiebeleid.
 
TWITTER SOCIAL PLUGINS
Op onze pagina’s worden plugins gebruikt van het korte-berichten-netwerk Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. De Twitter-plugins (tweet-buttons) herkent u aan het Twitter-logo op onze pagina. Een overzicht van de tweet-buttons vindt u hier:
http://dev.twitter.com/
Op het moment dat u een van onze webpagina’s op internet bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitter-Server. Twitter ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de "tweet-button" van Twitter klikt, terwijl u bent ingelogd op uw Twitteraccount, dan kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitterprofiel. Daardoor kan Twitter het bezoek aan onze pagina’s weer koppelen aan uw gebruikersaccount. Bent u geen lid van Twitter, dan is het nog steeds mogelijk dat Twitter uw IP-adres te weten komt en opslaat. Wij hebben geen kennis van de inhoud en de reikwijdte van de verzonden gegevens, noch invloed hierop. Meer informatie over het privacybeleid van Twitter vindt u op:
http://twitter.com/privacy
Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt met uw Twitteraccount, logt u dan, voordat u onze pagina’s bezoekt, uit bij uw Twitteraccount.

SWAT.IO
Voor het verwerken van onze sociale mediakanalen gebruiken we Swat.io. Aanbieder hiervan is "Die Socialisten" Social Software Development GmbH Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Wien.
De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, punt f AVG. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, bij efficiënte communicatie, klantenservice en optimalisatie van onze reclame.

PLAYBUZZ.COM
Op de website www.phantasialandblog.de worden HTML-codes van de firma Playbuzz, Playbuzz Ltd., 3 Aluf Kalman Magen St., Building A, 1st Floor, Tel Aviv, 6107075 (Israël) geïntegreerd. Opent u een sub-pagina van onze website die een dergelijke HTML-code van Playbuzz bevat, dan verbindt de browser u met de Playbuzz-servers. Hierbij wordt de inhoud van de HTML-code rechtstreeks vanuit Playbuzz naar de browser verzonden, die deze op de opgeroepen pagina verwerkt, zodat Playbuzz bij dit proces uw gegevens verwerkt. Welke gegevens Playbuzz voor welke doeleinden verzamelt, is te vinden in het privacybeleid van Playbuzz op www.playbuzz.com/PrivacyPolicy. Wij hebben noch invloed op hun gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn wij volledig op de hoogte van de volle omgang van de gegevensverzameling, de doeleinden en de bewaartermijnen.

ONLINE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA
We zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms, om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en deze daar te informeren over onze diensten. Bij het bezoeken van de betreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten.
Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, verwerken we de gegevens van gebruikers slechts voor zover ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijv. door te reageren in de vorm van berichten, of door ons berichten te sturen.

TOEPASSING VAN WEBFONTS
Op onze website is een Javascript-code geïntegreerd. Heeft u Javascript in uw browser geactiveerd en geen Javascript-blocker geïnstalleerd, dan zal uw browser eventueel persoonsgegevens overdragen. We weten niet aan welke gegevens de ontvangen gegevens gekoppeld worden en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Om volledig te voorkomen dat Javascript-code wordt uitgevoerd, kunt u een Javascript-blocker installeren (bijv. www.noscript.net).
Op onze pagina’s passen we de volgende webfonts toe:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS (meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google)

RECHT OP HERROEPING, RECHT OP INZAGE, RECHT OP RECTIFICATIE, WISSEN EN BLOKKEREN
U heeft te allen tijde het recht op inzage van de over u opgeslagen gegevens, inclusief informatie over de herkomst en de ontvanger(s) van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Bovendien kunt u op elk moment informatie krijgen over de persoonsgegevens en uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens altijd intrekken. Herroepen of plaatsen van het verzoek tot inzage moet schriftelijk of per e-mail gebeuren, naar:
 
Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Herta Becker
Berggeiststraße 31 – 41
D - 50321 Brühl
 
E-Mail: herta.becker@phantasialand.de
 
De verwerkingsdoeleinden worden op de daartoe geëigende plaatsen op onze website vermeld en zijn niet onderhevig aan latere wijzigingen.
 
REGISTREREN VAN DE LOCATIECODE (KENTEKENREGISTRATIE)
Phantasialand Brühl registreert de locatiecodes op de kentekenplaten van de aankomende voertuigen. Er worden geen individuele kentekens van individuele voertuigen van bezoekers opgeslagen. Het signaal van de camera's wordt al in het lokale geheugen geanonimiseerd en vervolgens onmiddellijk verwijderd.